Rammeavtale for kjøp av periodisk service og vedlikehold av heiser og løfteinnretninger

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Норвегия
Язык: NO
Номер: 8295080
Дата публикации: 10-03-2018
Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Тэги: Lifts

Описание

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Bærum kommune 935 478 715 Arnold Haukelands plass 10 Sandvika 1304 NO Kontaktperson: Hege Kristoffersen E-post: hege.b.kristoffersen@baerum.kommune.no NUTS-kode:  NO012 -  Akershus Fylke: Akershus, Kommune: Bærum Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: www.baerum.kommune.no Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244059
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206697&B=KGVLIGHTTilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206697&B=KGVLIGHT Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.4) Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Rammeavtale for kjøp av periodisk service og vedlikehold av heiser og løfteinnretninger Referansenummer:  18/1420
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50750000  -  Vedlikehold av heiser
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Formålet med anskaffelsen er å sikre god drift ved riktig vedlikehold og evt. utskiftning eller oppgradering av kommunens heiser og løfteinnretninger.
II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 9600000.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
42411000  -  Taljer og heisesystemer 42416000  -  Heiser, elevatorer med heisespann, elevatorer, rulletrapper, rullende fortau 42416100  -  Heiser 42416110  -  Badeheiser, løfteanordninger til badekar 42416120  -  Vareheiser 42416130  -  Mekaniske heiser 42416200  -  Elevatorer med heisespann 42416210  -  Heiser for avfallstransport 42416300  -  Heiseverk, vinsjer, taljer 42419500  -  Deler til heiser, elevatorer med heisespann eller rulletrapper 42419510  -  Deler til heiser 42419520  -  Deler til elevatorer med heisespann 44115600  -  Trappeheiser 45313000  -  Installasjon av heis og rulletrapp 45313100  -  Installasjon av heis 50710000  -  Reparasjon og vedlikehold av elektriske og mekaniske installasjoner i bygninger 50740000  -  Reparasjon og vedlikehold av rulletrapper 51511000  -  Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr, unntatt rulletrapper og heiser 51511300  -  Installasjon av fasadeheiser
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus Fylke: Akershus, Kommune: Bærum Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Bærum kommune
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Formålet med anskaffelsen er å sikre god drift ved riktig vedlikehold og evt. utskiftning eller oppgradering av kommunens heiser og løfteinnretninger.
II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforPris
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 9600000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 48Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.1) Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Krav 1 – Skatteattester
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling.
Dokumentasjonskrav:
• Attest for skatt og merverdiavgift
Attest for skatt og merverdiavgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Attesten hentes ut fra Altinn.no.
Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristens utløp.
• Norske leverandører som ikke er merverdiavgiftspliktige skal fremlegge bekreftelse fra skattemyndighetene om dette.
• Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Krav 2 – Firmaattest
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
Dokumentasjonskrav:
• Norske selskaper: Firmaattest
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister, eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Krav 3 – Økonomi
Leverandøren skal ha en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden.
Kredittverdigheten som legges til grunn for å bli kvalifisert for denne konkurransen er A (kredittverdig). Leverandører med lavere rating vil bli avvist.
Dokumentasjonskrav:
• Utvidet kredittvurdering/rapport, ikke eldre enn 3 måneder, fra et offentlig godkjent kredittvurderingsselskap som inneholder kredittvurdering av leverandøren – typisk angitt ved bokstavkarakter eller kortfattet tekst, samt forklaring til disse. Rapporten skal basere seg på siste kjente regnskapstall. Dato må tydelig fremkomme.
• Selskaper uten tilfredsstillende kredittvurdering, nystartede selskaper med kredittrating AN, enkelte utenlandske selskaper eller selskaper uten innrapporteringsplikt til Brønnøysundregistrene vil ikke alltid kunne dokumentere at kravet er tilfredsstilt. I slike tilfeller vil det likevel kunne kompenseres med tilfredsstillende kredittvurdering som gir en tilsvarende sikkerhet for gjennomføringsevnen. Slik alternativ dokumentasjon skal følge som en del av tilbudet.
Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan leverandøren godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Krav 4 – Gjennomføringsevne
Det kreves meget god gjennomføringsevne
og
det kreves at leverandøren har en organisasjon som har kapasitet til å gjennomføre i henhold til kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
• En beskrivelse av leverandørens tekniske personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten, enten de tilhører foretaket eller ikke
og
• en redegjørelse for leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de tre siste år.
Krav 5 – Erfaring
Det kreves meget god erfaring fra tilsvarende oppdrag.
Dokumentasjonskrav:
• Liste over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt, samt navnet på den offentlige eller private mottaker med kontaktinformasjon for evt. referanseinnhenting.
Krav 6 – Godkjenninger/registreringer
Leverandøren skal være registrert heisinstallatør med faglig virkeområde:
• Prosjektering og utførelse av elektriske anlegg i løfteinnretninger (heis).
Dokumentasjonskrav:
• Utskrift fra El-virksomhetsregisteret eller annen dokumentasjon på slik godkjenning eller dokumentasjon på at slik godkjenning vil bli oppnådd innen kontraktsignering.
Krav 7 – Tiltaksklasser
Det kreves kvalifikasjoner innen arbeidsområde løfteinnretninger.
Det kreves minst følgende tiltaksklasser:
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
Dokumentasjonskrav:
• Sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene, alternativt dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de aktuelle arbeidene.
Krav 8 – Kvalitetsstyringssystem
Det kreves et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem for de ytelser som skal leveres.
I begrepet kvalitetsstyringssystem ligger det bl.a. at leverandøren har en bevissthet rundt eksempelvis kvalitetsmål, planlegging, sikring, avvikshåndtering og kvalitetsforbedring.
Dokumentasjonskrav:
• Redegjørelse for leverandørens kvalitetsstyringssystem, herunder:
- En overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for denne kontrakten.
- En beskrivelse av når og hvordan systemet er implementert i firmaet og hvor ofte systemet blir oppdatert.
- En beskrivelse av hvordan systemet vil bli brukt til å sikre kvaliteten i denne kontrakten.
Krav 9 – Miljøledelsessystem
Det kreves systemer og rutiner som sikrer lav miljøbelastning ved utførelse av leveransen.
Miljøledelsessystemet må blant annet sikre kontinuerlig forbedring på:
• Organisasjonens kompetanse på miljø og sikkerhet.
• Ytelsens klimapåvirkning.
Dokumentasjonskrav:
• Redegjørelse for leverandørens miljøledelsessystem.
III.2) Kontraktsvilkår
III.2.1) Informasjon om en bestemt yrkesgruppe
Tjenesten kan bare utføres av en bestemt yrkesgruppe Henvisning til relevant lov, forskrift eller andre bestemmelser:  Leverandøren skal være registrert heisinstallatør med faglig virkeområde:
• Prosjektering og utførelse av elektriske anlegg i løfteinnretninger (heis).
Det kreves kvalifikasjoner innen arbeidsområde løfteinnretninger.
Det kreves minst følgende tiltaksklasser:
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.

III.2.3) Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten
Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med flere leverandører Planlagt maksimalt antall leverandører i rammeavtalen:  3
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  16.04.2018 Lokal tid:  08:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato:  16.04.2018 Lokal tid:  08:00 Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.2) Informasjon om elektroniske arbeidsflyter
Elektronisk bestilling vil bli brukt Elektronisk fakturering godtas Elektronisk betaling vil bli brukt VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Bærum kommune Postboks 700 Sandvika 1304 NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
08.03.2018

Еще тендеры из страны Норвегия за этот срок

Rammeavtale for kommunikasjonstjenester Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Kaffe- og vannløsning til våre lokaler i Schweigaardsgate 15 B i Oslo Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Kontraktstildeling - Kjøp av 1 stk sorteringsmaskin og 2 stk hjullastere Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale på Kolonialvarer og Frukt og grønt Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale for anskaffelse av varebiler og verkstedtjenester Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin